دریغ و درد و صد افسوس صد ہزار دریغ

دیوان چہارم غزل 1412
ہمارے آگے چمن سے گئی بہار دریغ
دریغ و درد و صد افسوس صد ہزار دریغ
میر تقی میر